EWA - Early Warning of Alzheimer

Včasné zistenie príznakov Alzheimerovej choroby a iných neurodegeneratívnych ochorení

alter-text
Neurodegeneratívne ochorenia ako Alzheimerova a Parkinsonova choroba sú globálnou zdravotnou, ekonomickou a sociálnou hrozbou. Odhaduje sa, že až vyše 40 miliónov ľudí na svete a vyše 60 tisíc na Slovensku žije s Alzheimerovou chorobou a zviazanými poruchami – najbežnejšou triedou neurodegeneratívnych ochorení. Očakáva sa, že toto číslo v nasledujúcich rokoch a dekádach dramaticky porastie. Žiaľ, až na malé výnimky, neexistujú na tieto choroby liečebné terapie a tiež základné mechanizmy vzniku týchto ochorení zostávajú väčšinou neznáme.

Príznaky neurodegeneratívnych ochorení sa prejavujú aj v spôsobe a kvalite rečového prejavu postihnutého človeka. Klesá slovná zásoba, reč je pomalšia a menej významová, tzv. prázdna. Preto AXON PRO zrealizoval inovatívny projekt, ktorého cieľom bolo prostredníctvom analýzy rečových a jazykových vzorcov zistiť, či sa u jedinca nachádzajú príznaky uvedených ochorení. Vyvinuli sme mobilnú aplikáciu, ktorá hravou formou navedie človeka, aby popísal obrázky, ktoré na telefóne uvidí. Samozrejme, na tento účel sa počíta s použitím moderných smartfónov, ktoré však už dnes vlastnia aj starší ľudia, prípadne sa môže použiť mobil mladších príbuzných, či známych.

Ide o interdisciplinárny výskumný a vývojový projekt, ktorý integruje do jednej aplikácie odborné znalosti psychológov, neurológov a viacerých profesií IT špecialistov.

Poruchy reči (špecifické jazykové deficity) patria medzi prvé symptómy degeneratívnych ochorení mozgu (Alzheimerova choroba, primárna progresívna afázia, Parkinsonova choroba a i.). Ich senzitívna a včasná detekcia môže zachytiť proces mozgovej patológie a tak včas zahájiť terapiu pacientov s cieľom stabilizovania stavu a spomalenia postupu ochorenia.

alter-text
Hlavný cieľ:

Cieľom projektu bolo vyvinutie mobilnej aplikácie, ktorá umožní detekciu príznakov neurodegeneratívnych ochorení prostredníctvom analýzy rečových a jazykových vzorcov. Analyzuje sa nahrávka rečových prejavov testovanej osoby, ktorá umožní identifikovať riziká prítomnosti kognitívnej poruchy rôzneho druhu, najmä však Alzheimerovej choroby.Čiastočné ciele:
  • Výskum rôznych metód detekcie uvedených ochorení
  • Uplatniť moderné metódy informatiky na rozvoj medicínskych oblastí
alter-text

AXON PRO s.r.o. ako oprávnená osoba pri spracúvaní osobných údajov postupuje v súlade s GDPR, so zákonom o ochrane osobných údajov, inými zákonmi, všeobecne záväznými právnymi predpismi a rešpektuje príslušné povinnosti určené prevádzkovateľom, stanovené najmä v pracovnej inštrukcii projektu EWA a iných interných predpisoch prevádzkovateľa.

Oprávnená osoba nesmie spracúvané osobné údaje využiť pre osobnú potrebu, či potrebu inej osoby alebo na iné, než pracovné účely podľa tohto záznamu.

Rozsah oprávnení

Oprávnená osoba spracúva osobné údaje len v rozsahu a spôsobom vymedzeným pracovnou inštrukciou projektu EWA.

Rozsah povolených činností

Oprávnená osoba spracúva osobné údaje dotknutých osôb. Oprávnená osoba svojím podpisom potvrdzuje, že bola oboznámená s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými riadiacimi aktmi prevádzkovateľa pri spracúvaní osobných údajov. Svojím podpisom potvrdzuje, že právam a povinnostiam vymedzeným v tomto zázname o poučení v plnom rozsahu porozumela.

Mlčanlivosť

Oprávnená osoba je povinná zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, s ktorými príde do styku. Nesmie ich bez súhlasu prevádzkovateľa zverejniť, poskytnúť alebo sprístupniť. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po zániku funkcie oprávnenej osoby alebo po skončení pracovného pomeru. Povinnosť mlčanlivosti nie je časovo obmedzená.alter-text
alter-text