EWA - Early Warning of Alzheimer

Včasné zistenie príznakov Alzheimerovej choroby a iných neurodegeneratívnych ochorení

Metodika

post-thumb

Celý proces vývoja mobilnej aplikácie, ktorá bude schopná zistiť u človeka na základe jeho rečového prejavu včasné príznaky Alzheimerovej choroby alebo iného neurodegeneratívneho ochorenia vyžaduje spoluprácu odborníkov z viacerých vedeckých odborov.

Z toho dôvodu pozostáva proces vývoja z niekoľkých na sebe nezávislých častí, kde pre postup prác na každej z nich bolo potrebné vytvoriť metodický predpis. Prvá časť metodiky popisuje proces získavania údajov o probandovi, poskytnuté informácie o projekte a nahrávania rečového prejavu. Druhá časť metodiky sa týka výberu slov a vhodných obrázkov pre pomenovania predmetov a činností a pre popis dejovej situácie. Tretia časť sa venuje technickému spôsobu robenia nahrávok a spracovaniu dát.