EWA - Early Warning of Alzheimer

Včasné zistenie príznakov Alzheimerovej choroby a iných neurodegeneratívnych ochorení

Nahrávanie

post-thumb
Nábor vhodných probandov

Na základe informácií o projekte z rôznych zdrojov sa záujemcovia prihlasovali k účasti na výskumnom projekte. Následne bolo telefonicky alebo mailom dohodnuté osobné stretnutie s cieľom zberu anamnestických údajov a rečového prejavu.

Nahrávanie rečových prejavov

Nahrávanie rečových prejavov sa vykonávalo u zdravých a chorých, diagnostikovaných ľudí, ktorí sa získavali náborom. Zber nahrávok, anamnestických údajov a testov kognitívnych funkcií od vyše 2000 účastníkov sa realizoval na celom Slovensku. Človek, ktorý mal záujem zúčastniť sa vo výskumnom projekte, musel spĺňať určité kritériá: vek 50 rokov a viac, osoba bez závažného psychiatrického a neurologického ochorenia, poruchy reči a vážneho poškodenia zraku.

V praxi prebiehalo nahrávanie a zber dotazníkových údajov pri osobnom stretnutí s probandom, ktoré malo trvanie cca 45 min. Celý proces zberu údajov bol v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. Klient podpisoval Informovaný súhlas v súvislosti s GDPR normami.

Proband absolvoval krátky nenáročný, psychologický test kognitívnych funkcii a spoločne s administrátorom vyplnili dotazníky. Do mobilného telefónu sa nahrali hlasové pomenovania probanda toho, čo videl na vybraných obrázkoch.

Všetky tieto úkony zabezpečovali psychológovia, zaškolení študenti psychológie alebo kvalifikovaný zdravotnícky personál.