EWA - Early Warning of Alzheimer

Včasné zistenie príznakov Alzheimerovej choroby a iných neurodegeneratívnych ochorení

Nahrávanie

post-thumb

Nahrávanie hlasových prejavov sa vykonáva u zdravých ale aj chorých, diagnostikovaných ľudí, ktorí sa získavaju náborom. Zber nahrávok, anamnestických údajov a testov kognitívnych funkcií od cca 1200 účastníkov sa realizuje na celom Slovensku. Človek, ktorý má záujem zúčastniť sa vo výskumnom projekte, musí spĺňať určité kritériá: vek 50 rokov a viac, osoba bez závažného psychiatrického a neurologického ochorenia, poruchy reči a vážneho poškodenia zraku.

V praxi prebieha nahrávanie a zber dotazníkových údajov pri osobnom stretnutí s probandom, ktoré trvá cca 45 min. Termín a miesto stretnutia sa určí po telefonickej, alebo mailovej dohode. Celý proces zberu údajov je v súlade so zákonom o ochrane osobných udajov. Klient podpisuje Informovaný súhlas v súvislosti s GDPR normami.

Proband absolvuje krátky nenáročný, psychologický test kognitívnych funkcii a spoločne s administrátorom vyplnia dotazníky. Do mobilného telefónu sa nahrajú hlasové pomenovania probanda toho, čo vidí na vybraných obrázkoch.